Opname en financien

Opname en financien

Opname hospice De Wingerd
Voor opname in het hospice is een indicatie ‘palliatief terminale zorg’ nodig. Deze indicatie moet worden ondersteund door een levensverwachtingsverklaring van drie maanden of minder, ondertekend door de huisarts en/of medisch specialist. De zorg in het hospice wordt betaald vanuit de zorgverzekeringswet. De volledige indicatie wordt door het hospice geregeld. Een respijtopname (tijdelijke opname), bedoeld voor bijvoorbeeld symptoombestrijding of ter ontlasting van de mantelzorg, behoort tot de mogelijkheden. U kunt vrijblijvend contact opnemen met de coördinator van het hospice om uw situatie te bespreken.

Financiële bijdragen

  • Zorg
    Op grond van uw indicatie wordt de zorgverlening bekostigd door uw zorgverzekering. Het gaat hierbij om de kosten van verzorging en (gespecialiseerde) verpleging. In bijna alle gevallen wordt hiervoor geen eigen bijdrage gevraagd. Administratieve taken als het bijstellen van het zorgplan en het overleggen met de huisarts vallen ook binnen de geïndiceerde uren van verpleging en verzorging. Behandeling door bijvoorbeeld een fysiotherapeut valt, net als in de thuissituatie, onder de zorgverzekeringswet. De behandeling zal bij uw eigen zorgverzekering worden gedeclareerd. Medicatie en hulpmiddelen worden in het algemeen vergoed via de zorgverzekering. Net als in de thuissituatie, kan er een eigen bijdrage gevraagd worden voor bepaalde medicijnen of hulpmiddelen.
  • Huishouding
    Het hospice vraagt bij het WMO-loket van uw gemeente huishoudelijke hulp aan. De verplichting tot het betalen van een kleine eigen bijdrage van de kosten van huishoudelijke hulp verschilt per gemeente.
  • Verblijfskosten
    Het hospice vraagt een eigen bijdrage voor uw verblijfskosten. Deze verblijfskosten bedragen €40,00 per dag. Wanneer u een aanvullende verzekering heeft, wordt dit bedrag voor u vergoed. Indien u de betaling van de eigen bijdrage niet zou kunnen voldoen mag dat geen belemmering zijn voor opname. In dat geval zullen wij samen met u een passende regeling treffen.

Giften, donaties en fondsen
Door de kleinschaligheid en de intensieve zorg blijven aanvullende fondsen nodig. Wilt u iets extra’s geven? Uw gift of jaarlijkse donatie is van harte welkom! Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer 16.08.78.322, ten name van Stichting Vrienden van De Wingerd in Amerongen.

Downloads