Naar hoofdinhoud

Visie

Hospice De Wingerd is een kleinschalige zorgvoorziening waar, in een rustige en huiselijke sfeer, palliatieve terminale zorg geboden wordt.

De Wingerd maakt (zelfstandig) onderdeel uit van Zorggroep Charim. Zorggroep Charim is ontstaan vanuit de plaatselijke kerken en gemeenten, geworteld in de lokale samenleving en verbonden met het Christelijk geloof. Charim betekent: ‘toegewijd’. ‘Toegewijd’, ‘samen’ en ‘professioneel’ zijn de drie kernwaarden waar Zorggroep Charim voor staat. 

Vanuit de definitie Palliatieve Zorg van de World Health Organisation (WHO 2002), de kernwaarden en principes vanuit het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (september 2017) en de kernwaarden/visie van Zorggroep Charim is de Zorgvisie De Wingerd tot stand gekomen.

Zorgvisie

Ruimte creëren bij zorgvragers (cliënten en naasten), om hen kwaliteit van leven en sterven te laten ervaren, door passende zorg te bieden, in de eindfase van het leven.

Uitgangspunten bij visie

Christelijke mens- en zorgvisie
Hospice De Wingerd werkt vanuit een christelijke mens- en zorgvisie. Dit betekent voor ons dat we vanuit een liefdevolle en  respectvolle benadering, deskundige zorg en ondersteuning bieden  aan mensen in de laatste fase van hun leven. Hierbij gaan we uit van het gegeven dat ieder mens  uniek is. Dit vraagt om een passende, persoonlijke benadering , zowel in leven als in sterven. De wensen, waarden en behoeften van de zorgvrager zijn het uitgangspunt van onze zorgverlening.

De totale mens
De zorgverlening is gericht op ‘de totale mens’. Dit vraagt om gespecialiseerde zorg op alle dimensies (lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel). Multidisciplinaire zorgverleners werken nauw samen met vrijwilligers zodat,  zowel alledaagse aandacht, als specialistische en expertzorg geboden kan worden bij de behandeling van klachten en symptomen.

De zorgverlener werkt vanuit een optimale deskundigheid en weet op welke manier klachten en problemen apart, of in samenhang, moeten worden aangepakt. Er wordt een beleidsafweging gemaakt waarbij gekeken wordt naar de invloed van de behandeling en het recht doen aan de wil van de zorgvrager. Naar behoefte wordt passende nazorg aangeboden aan naasten en medewerkers.

Huiselijke sfeer
Binnen De Wingerd is er aandacht voor het creëren van een huiselijke, warme sfeer. Het is belangrijk dat de zorgvragers en medewerkers zich veilig en geborgen voelen. Er is aandacht voor de grote impact die de confrontatie met de naderende dood heeft op zorgvragers en medewerkers. Door het bieden van rust wordt er ruimte gecreëerd voor de zorgvragers om toe te komen aan dat, wat voor hem/haar in deze fase van het leven belangrijk is.

‘Voeg geen dagen aan het leven maar leven aan de dagen’